Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky se budou vztahovat na transakce mezi prodávajícím a kupujícím.

Smlouva – jakákoliv Kupní smlouva včetně jejích dodatků uzavřená mezi smluvními stranami v elektronické či jiné formě, na kterou se vztahují Všeobecné prodejní a dodací podmínky obsažené v této dohodě anebo
odlišné smluvní podmínky individuálně sjednané pro daný případ.

Zboží – drobný dekorativní nábytek, prodaný a dodaný prodávajícím kupujícímu dle Smlouvy.

1. Aplikace

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na vytváření a plnění veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných smluvních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena.

1.3. Pokud poskytl prodávající souhlas s aplikací odlišných smluvních podmínek, tyto Všeobecné smluvní podmínky zůstávají v platnosti ve všech dalších ohledech.

2. Uzavírání smluv

2.1. Smlouva s prodávajícím bude uzavřena, jakmile prodávající písemně, či elektronicky potvrdil objednávku kupujícího, nebo jiným včasným jednáním, z něhož bude kupující moci dovodit souhlas s objednávkou, dá kupujícímu najevo, že objednávku přijímá. Až do okamžiku uzavření smlouvy má prodávající právo objednávku odmítnout bez uvedení důvodů.

2.2. Přijatá objednávka či zálohová faktura zaslaná prodávajícím bude kupujícím považována za přijetí objednávky.

3. Doby dodání

3.1. Okamžikem dodání Zboží splní prodávající svůj závazek dodat Zboží.

3.2. Dodací lhůty u všech druhů zboží, které nejsou uvedeny v těchto Všeobecně obchodních podmínkách jsou závislé na dohodě Stran.

3.3. U Zboží, které je dostupné v katalogu a ceníku, platí následující dodací lhůty:

a) Zboží: dodací lhůta 14 dnů, přičemž lhůta začíná běžet v den následující po dni uzavření Smlouvy

3.4. V případě, že si prodávající vyžádá zálohu na Zboží, stává se okamžik uhrazení této zálohy počátkem běhu lhůt uvedených v čl. 3.3.

3.5. V případě nevčasného dodání podkladů k malbě je možné dodací lhůty prodloužit o čas nezbytný na tuto přípravu. V případě, že je včasný termín dodání zboží ohrožen, bude na tuto skutečnost kupující upozorněn nejpozději týden před vypršením lhůty dodání.

3.6. Pokud dojde v důsledku okolností ke zpoždění, které není možné přisoudit prodávajícímu, doba dodání se prodlouží odpovídajícím způsobem.

4. Dodání

4.1. K dodání zboží dojde:

(a) pokud bude Zboží odebráno kupujícím nebo jeho zástupcem před ním Zboží kupujícímu nebo zástupci v provozovně prodávajícího

(b) pokud bude Zboží odesláno prodávajícím ve formě zásilky do obchodu, skladu, či prodejny kupujícího, nebo na jakoukoliv dodací adresu, kterou může kupující označit

(c) pokud je Zboží dodáno v souladu s dodacími podmínkami  specifikovanými ve Smlouvě.

4.2. Nebezpečí škody za Zboží přechází na kupujícího v okamžik dodání Zboží

4.3. Prodávající bude oprávněn provádět částečná dodání, to však nemá vliv na jeho závazek k dodání veškerého Zboží v dodací lhůtě dle podmínek dané Smlouvy.

4.4. Není-li prodávajícímu doručeno potvrzení (dodací list) do sedmi dnů od převzetí Zboží kupujícím, považuje se Zboží za řádně dodané.

6. Ceny a platební podmínky

6.1. Nákupní ceny uvedené v ceníku jsou s DPH a nezahrnují náklady případné dopravy Zboží na adresu určenou kupujícím ani jiné dodatečné náklady.

6.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodávku předmětu objednávky včetně dopravy, nákladů na balení, jakož i více nákladů, které si v rámci dalších požadavků objedná.

6.3. Množstevní rabaty pro koncové zákazníky jsou řešeny individuálně.

6.4. Prodávající oznámí kupujícímu změnu ceníku alespoň 30 dní před účinností takové změny, bude-li to možné. Pokud to možné nebude, učiní tak ihned, jakmile se o změně sám dozví.

6.5. Platební podmínky budou individuálně sjednány v každé Smlouvě, a to jedním z následujících způsobů:

(a) platba předem na základě proforma faktury vystavené prodávajícím na základě potvrzené objednávky

(b) platba v hotovosti při předání zboží

7. Vlastnické právo

7.1. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde od prodávajícího na kupujícího, dokud kupující nesplatil v plné výši kupní cenu dle Smlouvy.

7.2. Zboží, které nebylo zaplaceno v plné výši, nesmí být kupujícím dáváno jako zástava, nebo používáno jakýmkoliv jiným způsobem jako jistina, ve vztahu k třetím stranám a nesmí být dále prodáno.

8. Záruka

8.1. Prodávající poskytuje na dodané Zboží záruku za jakost v trvání 6 měsíců ode dne prodeje Zboží kupujícímu.

9. Reklamace

9.1. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat, zda Zboží nemá zjevné vady zjistitelné při prohlídce a pokud vady zjistí,je povinen písemně o tom uvědomit prodávajícího do sedmi dnů po dodání Zboží a pokud tak kupující
neučiní, bude se mít za to, že Zboží zjevné vady nemá.

9.2. Vady, které nebyly zjistitelné při prohlídce uskutečněné kupujícím po dodání Zboží a které se projeví později je kupující povinen u prodávajícího reklamovat v rámci záruční lhůty dle čl. 8.1.

9.3. V případě dodání vadného Zboží vznikají kupujícímu nároky na opravu Zboží nebo jeho součásti, na kterou se reklamace vztahuje, výměnu za bezvadné Zboží, slevu z kupní ceny či vrácení celé zaplacené kupní
ceny. Toto prodávající splní nejpozději do dvou měsíců ode dne uplatnění reklamace.

9.6. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za reklamované zboží.

9.7. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladováním Zboží.

9.8. Zboží doručené prodávajícím a obdržené kupujícím může být vráceno pouze prodávajícímu, a to za podmínek sjednaných mezi Stranami.

10. Odpovědnost

10.1. Strana je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek ze Smlouvy, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Není však v prodlení, pokud nemůže
svůj závazek splnit v důsledku prodlení druhé Strany. Strany jsou povinny poskytnout si navzájem součinnost nutnou k tomu, aby druhá Strana mohla splnit svůj závazek.

10.2. Kupující se výslovně zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků z pojistné události ve vztahu k pojišťovně, u níž je Zboží pojištěno.

10.3. Přechod odpovědnosti za nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Každá samostatná zásilka (balík) je účtovanou částkou automaticky pojištěna na škodu do 50.000 Kč v ceně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu sjednáváme odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku přepravní služby.

10.4. Poruší-li některá Strana svou povinnost ze Smlouvy, je povinna nahradit škodu, kterou tím druhé Straně způsobí, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci ve smyslu čl. 11.1.

11. Vyšší moc

11.1. Žádná Strana nebude v prodlení nebo odpovědna za škodu vzniklou v důsledku zpoždění nebo neplnění jakéhokoliv závazku v rámci Smlouvy, pokud takovéto zpoždění nebo neplnění vyplývá přímo či nepřímo
z okolností mimo přiměřenou kontrolu takovéto strany. Takovéto okolnosti zahrnují mj. vyšší moc, válečné události, občanské nepokoje, povstání, stávky, výluky, nebo jiné pracovní nepokoje, nehody, požár, poškození
vodou, záplavy, nebo jiné přírodní katastrofy. Strana postižená stavem vyšší moci vyvine přiměřené úsilí pro napravení takovéhoto stavu, aby mohla obnovit plnění svých závazků co nejdříve, avšak žádná Strana nebude
povinna takto urovnat stávku, výluku nebo jiný pracovní nepokoj jinak než zcela dle svého uvážení.

12. Odstoupení

12.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud kupující:

(a) hrubě poruší své závazky ze Smlouvy

(b) je v prodlení s úhradou zálohy či jiných závazků prodávajícímu

(c) požádá o posečkání nebo prominutí úhrady splatných částek

(d) na majetek kupujícího je prohlášen konkurs

(e) kupující nebo soud rozhodne o likvidaci kupujícího nebo kupující jinak ukončí obchodní činnost.

12.2. Obdobně je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností na základě důvodů na s traně prodávajícího ve smyslu čl. 12.1.

12.3. Každá ze Stran je povinna druhou Stranu předem písemně informovat o okolnostech, které by mohly mít za následek některý z případů uvedených v čl.

12.1. resp. 12.2., a to jakmile se o takových okolnostech dozví.

12.4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno doporučeně na adresu druhé Strany.

12.5. Pokud kupující odstoupí od Smlouvy po potvrzení objednávky, je mu účtován storno poplatek ve výši 15% ceny zakázky. V případě, že již došlo k zahájení prací, nemá kupující nárok od smlouvy odstoupit.

13. Oddělitelnost ustanovení

13.1. Pokud jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek anebo Smlouvy uzavřené mezi Stranami bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo
nevymahatelnost vliv na jiné části Smlouvy či těchto Všeobecných obchodních podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky
Stran budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru  a ujednání Stran zakotvených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a Smlouvě.

14. Řídící právo a arbitráž

14.1. Uzavření, platnost, výklad a plnění této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. Kolize norem se nebude na tuto Smlouvu vztahovat.

14.2. Veškeré spory, které mohou mezi Stranami vzniknout v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo z jejich porušení, budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze v souladu s řádem tohoto rozhodčího soudu. Rozhodovat bude senát složený ze tří rozhodců jmenovaných dle řádu rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a
závazný pro obě zúčastněné strany.

15. Platnost

15.1. Tato Dohoda o Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu objednávky či Smlouvy a uzavírá se na dobu 1 roku.